دوره و شماره: دوره 1373، شماره 155، مهر و آبان 1373