دوره و شماره: دوره 1373، شماره 154، مهر و آبان 1373