دوره و شماره: دوره 1373، شماره 150، خرداد و تیر 1373