دوره و شماره: دوره 1373، شماره 149، فروردین و اردیبهشت 1373