دوره و شماره: دوره 1368، شماره 95، مهر و آبان 1368