دوره و شماره: دوره 1368، شماره 94، مهر و آبان 1368