دوره و شماره: دوره 1368، شماره 93، مرداد و شهریور 1368