امام خمینی ثابت و استوار


امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا پایان

وابستگی فرهنگی

* راس همه ی اصلاحات، اصلاح فرهنگ است و نجات جوان های ما از این وابستگی به غرب همه چیزها را وابسته به خودشان در عین حال می کنند و به ما هم چیزی نمی- دهند. ما الآن در همه چیز به گمان همه یک نوع وابستگی داریم که بالاتر از همه، وابستگی افکار است. و این وابستگی سرمنشا همه ی وابستگی ها است که ما داریم. اگر ما وابستگی فرهنگی را داشته باشیم دنبالش وابستگی اقتصادی هم هست، وابستگی اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست، همه اینها هست.

(4/8/58)

* غرب همه چیز استعماری دارد، طب استعماری دارد، فرهنگ استعماری دارد، صادر می- کند برای کشورهائی که عقب افتاده اند... به طوری که وابستگی داشته باشند، آنها می- خواهند ما وابسته باشیم و چیزهائی که به ما می دهند چیزهائی است که وابستگی می آورد، استقلال نمی خواهند ما داشته باشیم، استقلال فکری نمی خواهند داشته باشیم، ... تا این وابستگی مغزی و فکری از بین نرود، رشد حقیقی پیدا نمی شود و شما نمی توانید مستقل بشوید، شما اگر بخواهید از همه وابستگی ها خارج بشوید، اول این وابستگی مغزی را، قلبی را کنار بگذارید، گمان نکنید که هرچه آنها دارند خوب هست، اگر یکی فرض کنید که یک پیشرفتی داشته باشد در صنعت این دلیل نیست که پیشرفت دارد در فرهنگ.

(12/10/58)

* این وابستگی فکری، عقلی و مغزی غربی، منشا اکثر بدبختی های ملت ها و ملت ما نیز هست... و اگر شما دیدید که غربی ها در صنعت پیشرفتی دارند، اشتباه نشود، خیال نکنید که در فرهنگ هم پیشرفت دارند. شرق، فرهنگ اصیل خود را گم کرده است و شما که می خواهید مستقل و آزاد باشید باید مقاومت کنید باید همه ی قشرها بنای این را بگذارند که خودشان باشند.

(13/10/58)

* عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است.

(1/2/59)

* کاری نکنید که این وابستگی که گسسته شده است دوباره پیوسته بشود. دعوت به اسلام بکنید دعوت به صلاح بکنید. دعوت به تجهیزات سلاحی بکنید. دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید. این فرهنگ های غربی بیش از پنجاه سال است که شما دیدید و هرچه به سر این ملت آمد از این فرهنگ غربی آمد، هر انحرافی که برای جوان های عزیز ما پیدا شد به واسطه ی این فرهنگ غربی بود.

(16/9/59)

* ما یک همچو تخصصی می خواهیم که جوری بار بیاورد کشور را، و جوان هائی که در راس امور کشور هستند جوری بار بیاورند که اینها مغزهایشان وابسته نباشد و فکری جز اسلام و ایران در سرشان نباشد...

(4/3/60)

* بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات می گیرد. و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است.

(31/6/60)

* مسئولین صاحبان اصلی انقلاب را به بهانه های بی اساس پس نزنند تا به جای آنان کسانی را که وارثان رژیم گذشته و وابستگان فکری به آنان هستند جایگزین کنند. البته باید از متخصصان متعهد یا لااقل غیر معاند استفاده شود، لکن نه به قیمت کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب. چشم ها و گوش ها را باز کنید که دشمنان، حیله بازان کارکشته هستند و ممکن است از ساده دلی شما استفاده کنند و مراکز حساس را کم کم به دست گیرند و انقلاب را به سوی غرب یا شرق بغلتانند. خداوند همه مسلمانان را از شر مخالفان اسلام و غارتگران کشورهای اسلامی حفظ بفرماید.

(22/11/63)